НМК ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

НМК перепідготовки спеціалістів НМЦ ПДО ПК здійснює післядипломну підготовку осіб, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра будь-якої галузі чи спеціальності, і бажають отримати іншу вищу освіту за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які користуються попитом серед населення. Навчання здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб. Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом та з іноземної мови у формі тестування поточного року. По закінченню навчання видається диплом спеціаліста державного зразка.
 
Спеціальності:
 
016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (Спеціалізація «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА»)
 
Освітня кваліфікація – спеціаліст зі спеціальної освіти (корекційна освіта). Професійна кваліфікація - дефектолог, логопед спеціальних дошкільних закладів та спеціальних загальноосвітніх шкіл. Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Вечірня форма навчання.
 
Особливістю навчання є підготовка спеціалістів-педагогів для роботи з дітьми зі стійкими інтелектуальними вадами, зі слабим зором та слухом дошкільного та шкільного віку. Вивчення психолого-педагогічних основ логопедії та практичної психології дають можливість забезпечити педагогічний процес в спеціальних закладах за різними напрямками.
 
035 «ФІЛОЛОГІЯ» (Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) )
 
Освітня кваліфікація – спеціаліст з філології, (германські мови та літератури (переклад включно). Професійна кваліфікація - філолог, викладач середніх навчальних закладів. Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Вечірня форма навчання.
 
Слухачі вивчають дисципліни, що спрямовані на формування професійної та педагогічної майстерності, вивчення граматики мови, стилістики, лексикології та історії англійської мови. На окремих дисциплінах вивчаються мовні особливості лінгвістики, техніки перекладу тощо. Вивчення англійської мови одночасно здійснюється з досконалим поглибленням знань рідної мови та другої іноземної мови – німецької.
 
056 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (Спеціалізація «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»)
 
Освітня кваліфікація – спеціаліст з міжнародних економічних відносин (міжнародна економіка). Професійна кваліфікація - спеціаліст з міжнародної економіки. Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Заочна форма навчання.
 
Слухачі одержують знання у галузях міжнародної економіки, міжнародного маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних фінансів, обліку і аудиту зовнішньоекономічної діяльності, особливості укладання міжнародних контрактів тощо.
 
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» (Спеціалізація «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»)
 
Освітня кваліфікація - спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (економіка підприємства). Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Заочна форма навчання.
 
Слухачі одержують знання в галузі управління підприємством, планування його діяльності, організації виробництва, управління проектами та потенціалом підприємства тощо. Крім загальних знань і умінь майбутні фахівці отримують знання та навички з організації бізнесу, торгівельної і біржової діяльності, створенні малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільного економічного становища. Навчальна програма спрямована на вивчення різних сторін управління діяльності сучасних підприємств та їх організаційно-правових форм.
 
З 1995 року в структурі НМЦ ПДО ПК працюють курси короткотермінових форм навчання. Метою курсів є надання освітніх послуг широким верствам населення, а також професійної підготовки у скорочений термін (від 1 до 4 місяців) на потребу замовників. Підготовка проводиться для організацій або фізичних осіб на базі середньої, середньої спеціальної та вищої освіти. Форма навчання – вечірня, заняття проводяться два-три рази на тиждень. Короткотермінові курси здійснюються за напрямами:
 
Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ; 
Менеджер з туризму;
Екскурсовод;
Екскурсовод-перекладач;
Екскурсовод-менеджер;
Гувернер;
Педагог;
Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
Сучасна українська літературна мова;
Cучасне ділове українське мовлення.
Для організацій, фахівців та широких верств населення на базі середньої або вищої освіти пропонуються семінари, бізнес–форуми, тренінги з використанням інтерактивних форм навчання. Наприклад, семінар на тему: «Методи статистичної обробки результатів емпіричного наукового дослідження», тренінги: «Основи інвестиційного проектування», «Допомога філіалу», «Основи бізнес-планування»та інші.
 
По закінченню курсів видається документ встановленого зразка.