НМК ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ забезпечує післядипломну вищу освіту громадян, які мають вищу освіту освітнього ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої галузі чи спеціальності.
 
Спеціальність 011 «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка вищої школи») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною та заочною формами навчання. Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом (основи психології) та з іноземної мови у формі тестування у липні 2017 року. По закінченню навчання випускники отримають диплом магістра державного зразка з присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр з науки про освіту (педагогіка вищої школи) та професійної кваліфікації: викладач університетів та вищих навчальних закладів.
 
Підготовка нової генерації викладачів вищої школи, які добре обізнані у тенденціях світового розвитку вищої освіти, мають фундаментальну психолого-педагогічну підготовку, володіють принаймні однією з європейських іноземних мов на рівні професійного спілкування, мають практичні навички використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі.
 
Магістерська підготовка за спеціальністю «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка вищої школи»), яка надається фахівцеві після отримання ним вищої фахової освіти, може розглядатись як певний аналог обов'язкової річної педагогічної підготовки, передбаченої у провідних зарубіжних університетах для осіб, що претендують на посади викладачів вищих навчальних закладів, викладачів-стажистів та асистентів кафедри.
 
Особливістю освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка вищої школи») в університеті є те, що вона передбачає надання магістрам фундаментальних знань та практичних навичок у галузі основ педагогіки вищої школи, методики викладання за професійним спрямуванням, дидактики, проведення педагогічного контролю знань, основ психології та використання новітніх інформаційних технологій в освіті, розробки і впровадження дистанційних навчальних курсів.
 
Для забезпечення цього в університеті існує необхідна науково-методична база. Наукова бібліотека університету має більш 2,3 мільйонів найменувань наукової та навчальної літератури. При університеті функціонує Науково-методичний Центр дистанційного навчання АПН України, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою, Інтернет зв'язком, комп’ютерний центр, читальна зала НМЦ ПДО ПК ДНУ.
 
До реалізації програми підготовки магістрів за спеціальністю «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка вищої школи») залучаються провідні викладачі університету, які мають наукові ступені доктора або кандидата наук, наукові звання професора або доцента та забезпечують якісну професійну підготовку.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент» (Спеціалізація «Управління навчальним закладом») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною формою навчання.
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом (основи менеджменту) та з іноземної мови у формі тестування у липні 2017 року. По закінченню навчання випускники отримають диплом магістра державного зразка з присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр з менеджменту (управління навчальним закладом) та професійної кваліфікації: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання.
 
Підготовка сучасних керівників навчальних закладів, які освідченні у тенденціях світового розвитку освіти, мають вдосконалу психолого-педагогічну підготовку, вміють на практиці впроваджувати інноваційні технології в освітньому процесі, повністю компетентні в правових, фінансових, управлінських питаннях освітньої діяльності та інше. Диплом магістра за спеціальністю Менеджмент (Спеціалізація «Управління навчальним закладом») відповідно до існуючого стандарту дає можливість обіймати основні посади:
 
- керівника вищого та загальноосвітнього навчального закладу; - завідувача кафедри; 
- директора або заступника директора лабораторії, центру, відділення, відділу, курсів;
- керівника навчально-виховного позашкільного закладу тощо.
 
По закінченні навчання майбутні керівники навчальних закладів мають можливість використовувати свій інтелектуальний і творчий потенціал, вміти стратегічно мислити, розвивати здатності до аналізу та прогнозування дій.
 
Магістерська підготовка дозволить керівнику навчального закладу забезпечувати виконання таких робіт, як розробка проекту навчального плану, визначення видів та форм занять, методів, засобів та технологій навчання, вирішення питань управління діяльністю закладу тощо.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент» (Спеціалізація «Бізнес-адміністрування») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною та за заочною формами навчання.
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом (основи економіки та менеджменту) та з іноземної мови у формі тестування у липні 2017 року. По закінченню навчання випускники отримають диплом магістра державного зразка з присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр з менеджменту (бізнес-адміністрування) та професійної кваліфікації: керівник фінансового, економічного, юридичного, адміністративного підрозділів та інші керівники.
 
Спеціальність «Менеджмент» (Спеціалізація «Бізнес-адміністрування») є аналогом відомої програми МБА, яка широко розповсюджена в європейських країнах.
 
Підготовка магістра з бізнес-адміністрування полягає у забезпеченні та виконанні наступних професійних задач:
 
- підготовці та прийнятті стратегічних рішень в межах свої компетенції, - стратегічному управлінні організацією в цілому та її структурним підрозділами,
- реалізації функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних, аналітичних та координаційних операцій управлінської діяльності,
- керівництві нижчими посадовими рівнями.
 
Отримання фаху з бізнес-адміністрування надає можливість сучасним менеджерам ефективно управляти бізнес-процесами із застосуванням сучасних інструментів менеджменту, вирішувати складні управлінські завдання.
 
Головні посади, які можуть обіймати магістри з бізнес-адміністрування: керівники підприємств, установ і організацій, проектів та програм, менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності і управління. Ці посади відповідають міжнародним стандартам з бізнес-адміністрування і потребують відповідної освітньої підготовки фахівців. Основні напрями професійної діяльності: організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.
 
Для забезпечення якісної підготовки магістрів з бізнес-адміністрування використовується навчальна та матеріально-технічна база центру післядипломної освіти (корпус ДНУ №4) та випускової кафедри економіки та управління підприємством економічного факультету (корпус ДНУ №5).
 
До реалізації програми підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент» (Спеціалізація «Бізнес-адміністрування») залучаються провідні викладачі університету, які мають наукові ступені доктора або кандидата, наукові звання професора або доцента.
 
Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма «Державна служба») із терміном навчання 18 місяців за денною та 30 місяців за заочною формами навчання.
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться з основи економіки, держави і права та співбесіди у липні 2017 року. По закінченню навчання випускники отримають диплом магістра державного зразка з присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр публічного управління та адміністрування (державна служба) та професійної кваліфікації: професіонал державної служби.
 
Зазначена спеціальність забезпечує підготовку магістрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
Для викладання управлінських, соціальних, правових, економічних, політологічних, психологічних, інформаційних, спеціальних фахових дисциплін залучаються провідні викладачі з різних факультетів університету, зокрема, міжнародних відносин та суспільних наук, юридичного, міжнародної економіки та інших. У навчальному процесі застосовуються як традиційні форми навчання, так і активні форми (ділові ігри, рольові ігри, практикуми, відеотренінги та ін.).
 
Навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою європейського зразка, яка спрямована на підготовку державних службовців таким чином, щоб вони володіли сучасними й необхідними для управлінської діяльності знаннями й навичками.