УМОВИ ВСТУПУ

 
 
Навчально – методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (НМЦ ПДО ПК) є підрозділом Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (ДНУ), діяльність якого спрямована на створення умов для безперервної освіти протягом всього життя.
 
Одержати другу вищу освіту за багатьма різними галузями знань і спеціальностями ДНУ, робітничу спеціальність в скорочений термін, конкретні знання з широкого кола питань для всіх верств населення в НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання НМЦ ПДО ПК.
 
Працівники державних структур, органів міського самоврядування мають можливість отримати повну вищу освіту (диплом магістра) у галузі знань державного управління в НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК.
Підвищення кваліфікації та стажування викладачів вищих навчальних закладів, підвищення компетенції незайнятого населення, а також надання освітніх послуг працівникам організацій, підприємств, відомств пропонує НМК підвищення кваліфікації НМЦ ПДО ПК.
 
Далі пропонуємо ознайомитись із умовами вступу до наступних підрозділів.
 
- НМК підготовки магістрів
 
-НМК перепідготовки спеціалістів та короткотермінових форм навчання
 
-НМК підвищення кваліфікації
 
 
  НМК ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Спеціальність 011 «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка вищої школи») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною та заочною формами навчання.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент» (Спеціалізація «Управління навчальним закладом») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною формою навчання.
 
Спеціальність 073 «Менеджмент» (Спеціалізація «Бізнес-адміністрування») із терміном навчання 1 рік 5 місяців за денною та за заочною формами навчання.
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться з основ держави і права, економіки та співбесіди у липні 2017 року. Вступники повинні мати вищу освіту освітнього ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста будь-якої галузі чи спеціальності. Навчання здійснюється на контрактних умовах за кошти фізичних або юридичних осіб.
 
Документи на навчання приймаються з 18 квітня по 12 липня 2017 року:
 
- заява встановленого зразка, дипломи освітніх ступенів бакалавра або ОКР спеціаліста із додатками до них (оригінали та копії), автобіографія, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, витяг з трудової книжки, засвідчений в установленому порядку, паспорт громадянина України та закордонний паспорт при наявності (копії), ідентифікаційний код (копія), одна папка зі зав’язками та два файли.
 
Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» (Спеціалізація «Державна служба» із терміном навчання 18 місяців за денною та 30 місяців за заочною формами навчання.
 
Зазначена спеціальність забезпечує підготовку магістрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом (основи економіки, основи держави і права)та з іноземної мови у формі тестування у липні 2017 року.
 
Навчання здійснюється за спецкошти Нацдержслужби України або на контрактних умовах фізичних та юридичних осіб. Прийом на навчання регламентуються нормативно-правовими державним актами та постановами КМУ. П О С Т А Н О В А КМУ від 29 липня 2009 р. N 789, Київ, Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" 
Документи на навчання приймаються з 18 квітня по 12 липня 2017 року:
 
- заява встановленого зразка, особова картка форми П-2 ДС (для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування), автобіографія, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см., копії диплома про вищу освіту (бакалавр) та додатка до диплома про вищу освіту, копії диплома про вищу освіту (спеціаліст або магістр) та додатка до диплома про вищу освіту, копія трудової книжки (завірена відділом кадрів), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, паспорт (оригінал та копія 1-2 сторінок, прописки), при наявності закордонний паспорт (оригінал та копія 1-2 сторінок).
 
 
 
 
  НМК ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Спеціальності:
016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (Спеціалізація «КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА»)
Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Вечірня форма навчання.
 
035 «ФІЛОЛОГІЯ» (Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно))
Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Вечірня форма навчання.
 
056 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (Спеціалізація «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»)
 
Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Заочна форма навчання.
 
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» (Спеціалізація «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»)
 
Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Заочна форма навчання.
 
 
Вступники проходять конкурсний відбір. Вступні випробування проводяться за фахом та з іноземної мови у формі тестування у липні 2017 року. Вступники повинні мати вищу освіту освітнього ОКР спеціаліста та освітнього ступеня магістра будь-якої галузі чи спеціальності. Навчання здійснюється на контрактних умовах за кошти фізичних або юридичних осіб.
 
Документи на навчання за спеціальностями післядипломної підготовки ОКР спеціаліста приймаються з 18 квітня по 12 липня 2017 року:
 
- заява встановленого зразка, дипломи освітнього ОКР спеціаліст та освітнього ступеня магістр із додатками до них (оригінали та копії), автобіографія, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, витяг з трудової книжки, засвідчений в установленому порядку, паспорт громадянина України та закордонний паспорт при наявності (копії), ідентифікаційний код (копія), одна папка зі зав’язками та два файли.
 
На короткотермінові курси приймаються особи з будь-якою освітою документи протягом навчального року на контрактних умовах, окрім липня-серпня поточного року:
 
- заява, копія дипломів про освіту, копія паспорту (1-2 сторінка, прописка), копія ідентифікаційного коду, оригінал квитанції про оплату навчання.
 
 
  НМК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
На стажування та підвищення кваліфікації приймаються викладачі ВНЗ протягом навчального року, окрім липня-серпня поточного року. Надаються документи:
- заява, лист-направлення, індивідуальний план викладача, план-графік проведення підвищення кваліфікації (стажування), витяг з протоколу засідання кафедри, по закінченню надається звіт викладача про проходження підвищення кваліфікації або стажування.
 
На замовлення Обласного центру зайнятості на тендерних умовах надаються групи незайнятого населення з підвищення ділової компетенції. Надається список групи з документами.
 
На замовлення різних організації з підвищення кваліфікації працівників на контрактних умовах окрім липня-серпня поточного року надаються:
 
- заява, копія дипломів про освіту, копія паспорту (1-2 сторінка, прописка) копія ідентифікаційного коду, оригінал квитанції про оплату навчання.
___________________________

Документи на навчання приймаються за адресою:
 
м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, корпус ДНУ №4, кім. 28, тел. (056) 744-53-74 (приймальня), 
(056) 744-86-73 (НМК підготовки магістрів), (056) 744-56-63 (НМК перепідготовки спеціалістів),
(056) 745-69-50 (короткотермінові курси), (056) 745-54-23 (НМК підвищення кваліфікації).